Välj en sida

Ny dom från Högsta domstolen i Myresjöhusmålet angående enstegstätade fasader

Högsta domstolen har nu meddelat ytterligare en dom i det s.k. Myresjöhusmålet mellan fastighetsägare i området Erlandsdal i Svedala och Myresjöhus AB. Myresjöhus uppförde husen i området under åren 1999-2003 och använde då en s.k. enstegstätad fasadkonstruktion. Högsta domstolen har i en tidigare dom i målet konstaterat att konstruktionen med enstegstätad fasad inte är lämplig, eftersom den medför en betydande risk för problem med mögel, röta och dålig lukt. I den tidigare domen kom Högsta domstolen därför fram till att det var fel i entreprenaderna.

För småhus som uppförts efter år 2005 så gäller konsumenttjänstlagen och det innebär att entreprenören under den tioåriga ansvarstiden ansvarar för fel oavsett om entreprenören varit vårdslös eller inte. För husen på Erlandsdal, som byggts före denna tidpunkt, gäller dock standardavtalet ABS 95 och enligt detta avtal är entreprenören, efter det att viss tid gått, endast ansvarig för fel som beror på entreprenörens vårdslöshet. När det gäller denna begränsning så har Högsta domstolen nu konstaterat att Myresjöhus inte kan undgå ansvar för fel bara genom att hänvisa till att även andra vid tidpunkten byggde på samma sätt, dvs. med enstegstätade fasader. Innan Myresjöhus började använda metoden så borde bolaget självt enligt Högsta domstolen försäkrat sig om fasadkonstruktionens hållbarhet. Eftersom Myresjöhus inte visat att bolaget alls genomfört någon utredning för att försäkra sig om detta så anses bolaget ha handlat vårdslöst. Högsta domstolens dom innebär alltså att Myresjöhus är ansvarig för fel i entreprenaderna, och att bolaget kommer att bli skyldigt att antingen avhjälpa felen eller att betala ekonomisk ersättning till fastighetsägarna. Detta gäller enligt Högsta domstolens dom även för de s.k. andrahandsköparna, dvs. de fastighetsägare som inte köpt sina hus direkt av Myresjöhus utan från de köpare som ursprungligen beställt husen av bolaget.

Med de bedömningar som Högsta domstolen nu gjort i Myresjöhusmålet kommer det att bli svårt för byggbolagen att frånsäga sig ansvar för de enstegstätade fasaderna. Högsta domstolen sänder också en tydlig signal om att en totalentreprenörs ansvar gentemot en konsument generellt sett är betydligt strängare än vad byggbranschen hittills tycks ha räknat med.

Utgången i Myresjöhusmålet kommer sannolikt också att sätta stor press på de försäkringsbolag som tillhandahållit den tidigare obligatoriska byggfelsförsäkringen. Dessa bolag har hittills vägrat att utge annat än begränsad ersättning till husägare vars hus byggts med enstegstätad fasadkonstruktion och har motiverat detta bl.a. med att en sådan fasadkonstruktion utgör en fackmässig metod, och att försäkringen inte gäller för s.k. utvecklingsfel. Det ska bli intressant att se om försäkringsbolagen håller fast vid dessa argument trots att de rimmar mycket dåligt med de slutsatser som Högsta domstolen nu redovisat.

Om du är ägare till ett hus med enstegstätad fasad och vill få information om vilken betydelse Högsta domstolens dom kan få för dig är du välkommen att höra av dig till Alexandra Westerlund på alexandra.westerlund@vidaadvokatbyra.se!